rashpal rasila mohni rasila daaj punjabi song

punjabi folk song daaj by punjabi folk singer rashpal rasila and mohani rasila telecast in mela mellian da

source

24 COMMENTS

 1. As?duna?ta?logas?
  Bote?ha?dolite?ka?
  Waja?sa?
  Nabe?pak?ke?
  Sonite?dokia?
  Nabe?pak?
  Do?jaha?ka ?
  Omite?ka?nabe?tha?
  Ak?batw?tha?
  Hazrat?babe?fatim?
  Jo?jantia?ma?
  Janite?aurtes?ke?
  Ho?ga?
  Nabe?pak?na?
  Ak?pare?bate?ko?
  Jahize?ma
  Ja?daia?tha?
  Ak?masila?
  Ak?lota?
  Ak?maskiza?ak?pane?pane?
  Kila?paila?
  Panch?chiza?
  Jahize?ma?de?
  Tha?
  Ab?logas?to?nabe?
  Pak?ke?sonte?ko?
  Bole?gaia?ha?
  Jo?bate?da?jo?jan?sa?
  Jada?pare?hote?ha?
  Ore?kia?chia?
  Liken?age?kil?logas?
  Gare?makin?
  Jamin?
  Farige?tav?ke?paila?
  Daminde?karta?ha?
  Garib?ma?bap?
  Kia?kara?
  Na?daia?galim?
  Logas?batios?ko?
  Wapis?ma?bap?
  Ka?gar?bage?data?
  Ja?na?sochita?
  Hamre?be?bate?ha?
  On?ka?sate?be?asia?ho?
  Ga?sab?batios?
  Walios?ko?sochina?
  Koia?be?ma?bap?
  Apnes?batios?ka
  Sate?farke?na?
  Karta?
  Jitne?tofke?ho?
  Har?ma?bap?
  Apne?bate?ko?
  Apne?tofke?ka?
  Matibke?data?ha?
  Tange?na?karna?
  Sosrila?walio?na?
  Batios?ka?bma?bap?

  Ak?chike?

 2. Aslimo?alikam?
  Ja?golim?satim?
  Dunas?sa?katim?
  Kise?ke?baties?
  Par?be?ganas?
  Golim?karta?ha?
  Asia?logas?
  Ko?sabikes?sakies?
  Jaies?ga?
  Kise?ke?baties?
  Par?kow?be?gana?golim?
  Hota?ha?
  Ja?bates?kib?ka?
  N asim?ka?dil?
  Ka?unders?tha?
  Kitimas?karna?
  Lisen?daies?
  Jaies?ga?
  Logas?
  Ager?apnes?
  Batios?sa?
  Pares?karta?ho?
  Kise?ke?baties?sa?
  Sam?apnes?batios?jasa?
  Pares?kia?kario?
  Wo?apnes?ma?bap
  Chores?kar?sabe?
  Banes?baies?sakes?
  Rastas?chores?
  Ate?ha?
  Sosriels?ma?
  Sam?pares?milnes?
  Chies?far?kib?be?
  Kise?ka?gar?
  Lires?fasde?na?ho?ga?
  In?sall?
  Waslim?
  Nasim?

 3. ?bokio?amrika?laia?
  Kisa?da?taia?to?
  Dall?na?kamio?
  Bokio?dall?jada?
  Gare?na?kisa?da?
  Taia?kisa?da?ma?
  Bap?no baria?
  Paria?na?
  Bokio?apne?taia?
  To?dall?kamio?
  Kisa?da?tsia?no?
  Kow?astimil?
  Karda?ho?
  Apne?taia?da?aprsan?
  Kario?ta?dall?kamio?
  Nasim?to?dall?kow?
  Kamida?ho?
  Nasim?fatilo?ha?
  Badisio?tarastio?
  Sawar?raza?
  Badmis?hafze?
  Dall?nail para?
  Karna?walo?
  Apne?taia?to?
  Dall?kamio?
  Ameer?bano?
  Waslim?
  Nasim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here